HACCP menadžer

Prijava za kurseve

HACCP menadzer

Zakon o bezbednosti hrane

Struktura kursa: LBPH

 • Industrijska i lična higijena: praktična primena
 • Strukturni zahtevi
 • Čišćenje i dezinfekcija
 • Deratizacija i dezinsekcija
 • HACCP prema Codex Alimentarius-u – metode i alati
 • Analiza i ocena rizika

Trajanje kursa: 3 dana

Pregled

Bolesti prouzrokovane hranom predstavljaju značajan problem u javnom zdravlju, prisutan i u najrazvijenijim zemljama. Epidemije bolesti izazvane hranom nanose velike socio-ekonomske štete, uključujući trgovinu i turizam. One dovode do prekida u zaradama, povećanja nezaposlenosti i sudskih postupaka. Kvarenje hrane ima skupe posledice i smanjuje poverenje potrošača koji očekuju da namirnice budu bezbedne i visokog kvaliteta.

Poslednjih decenija, međunarodni promet hrane se vrlo brzo razvija. To, sa jedne strane, doprinosi ekonomskom napretku i mnogim pozitivnim promenama društvenih običaja. Međutim, sa druge strane, povećan međunarodni promet hranom olakšava i širenje bolesti prouzrokovanih hranom. Stoga, bezbednost hrane sve više postaje međunarodni problem. Danas, razvijene zemlje razvijaju opsežne, dugoročne i naučno zasnovane strategije za što bolju zaštitu sopstvenog tržišta i zdravlja potrošača od bolesti izazvanih hranom. Iz tog razloga, u državama Evropske Unije se primenjuje sistem bezbednosti hrane baziran na HACCP sistemu, čija implementacija je obavezna i u ostalim državama koje žele da izvoze hranu na EU tržište. Primena sistema HACCP nije moguća bez prethodnog zadovoljavanja principa dobre proizvođačke prakse (Good Manufacturing Practice – GMP) i dobre higijenske prakse (Good Hygiene Practice – GHP).

Ciljne grupe

Članovi HACCP tima i svi zaposleni koji su odgovorni za bezbednost prehrambenih proizvoda, posebno zaposleni u sistemu kvaliteta, nabavci, razvoju i pripremi proizvoda kao i pružanju pratećih usluga uz prehrambene proizvode. Kao uverenje o uspešno odslušanom kursu svaki polaznik dobija potvrdu.

Sadržaj

 • Osnove Codex Alimentarius-a i domaćeg zakonodavstva – zahtevi
 • Pisanje i upravljanje dokumentacijom sistema bezbednosti hrane – radionice
 • Upravljanje zapisima – radionice
 • Odgovornosti i ovlašćenja – radionice
 • Zahtevi koji se odnose na infrastrukturu i radnu sredinu
 • Ventilacija, osvetljenje – zahtevi
 • Oprema za proizvodnju – zahtevi
 • Sastavljanje radnih uputstava za rad na mašinama i njihovo održavanje – radionice
 • Oprema za praćenje i merenje
 • Snabdevanje vodom – analize
 • Upravljanje otpadom
 • Lična higijena – zahtevi za sve zaposlene i posetioce – radna uputstva – radionice
 • Neophodna dokumentacija za održavanje higijene u sanitarnim prostorijama – radionice
 • Kontrola štetočina – ugovori sa organizacijama koje pružaju usluge deratizacije, dezinsekcije – rad na ispravan način
 • Praćenje efektivnosti  usluga deratizacije i dezinsekcije – radionice
 • Specifikacije ulaznih sirovina, ambalažnog materijala, gotovog proizvoda – izrada specifikacija sa svim neophodnim parametrima – radionice
 • Održavanje, čišćenje i dezinfekcija objekata – izrada radnih uputstava i obrazaca – planovi – radionice
 • Zahtevi za transport hrane
 • Označavanje proizvoda, sledljivost, opoziv – radionice
 • HACCP principi
 • Analiza opasnosti – radionice
 • Stablo odlučivanja – radionice
 • Izrada dijagrama toka – radionice
 • Određivanje CCP – radionice
 • Izrada HACCP plana – radionice

Saznajte više

Gore na vrh