Menadžer bezbednosti hrane i higijene

Prijava za kurseve

hrana i higijena

Brošura na engleskom jeziku

Postoje tri opcije za kurseve u oblasti sistema menadžmenta bezbednosti hrane:

LH Menadžer higijene

LB Predstavnik sistema kvaliteta sa fokusom na bezbednost hrane

LM Menadžer sistema kvaliteta sa fokusom na bezbednost hrane

   

Postoje tri opcije za polaganje ispita:

LHP Ceo kurs i ispit za menadžere higijene – Trajanje: 8 dana modula LMR, LBPH i LMS  (potvrde) + jedan dan za ispit (sertifikat)

LBP Ceo kurs i ispit za predstavnike sistema kvaliteta sa fokusom na bezbednost hrane – Trajanje: 7 dana preduslovnih modula IMS-R i IMS-MT (potvrde) + 8 dana modula LMR, LBPH i LMS (potvrde)  + jedan dan za ispit (sertifikat)

LMP Ceo kurs i ispit za menažere sistema kvaliteta sa fokusom na bezbednost hrane – Trajanje: 10 dana preduslovnih modula IMS-R, IMS-MT i IMS-S (potvrde) + 8 dana modula LMR, LBPH i LMS (potvrde) + dva dana za ispit (sertifikat)

 

 20140520_100208

 

Sadržaj pojedinačnih modula u okviru kurseva:

Menadžment higijenom, mikrobiologija i zakon o hrani: LMR

Na ovom kursu, polaznici uče o principima mikrobiologije i zakonu o harani. Polaznicima se prezentuje pregled opasnosti povezanih sa mikroorganizmima i načini uticaja rasta, umnožavanja i proizvodnje toksina. Polaznici uče da identifikuju i precizno i tačno procenjuju mikrobiološke rizike i da osiguraju uspeh svoje kompanije na tržištu kroz praćenje i preventvine mere. U cilju boljeg razumevanja važećeg zakonodavstva u vezi sa bezbednošću hrane i higijenom, polaznici dobijaju stručnu osnovu o najvažnijim domaćim i međunarodnim pravnim zahtevima koji su objašnjeni na primerima iz prakse.

Kursevi su namenjeni stručnjacima višeg i srednjeg menadžmenta koji dolaze iz prehrambene industrije i ugostiteljstva/ hotelijerstva i svih drugih kompanija koje se nalaze u lancu hrane, a odgovorni su za uspostavljanje higijenskih pravila i principa, kao i budućim internim trenerima/ eksternim auditorima iz oblasti higijene.

 • Opšte zakonodavstvo u oblasti bezbednosti hrane
 • Saradnja sa državnim organima
 • Mikrobiološki principi i higijenski rizici:
  • Klasifikacija mikroorganizama
  • Fiziologija i umnožavanje
  • Patogenost i procena rizika
  • Učestalost i prevencija

Trajanje: 2 dana

Menadžment higijenom, operativna i higijena osoblja, HACCP: LBPH

Ovaj kurs u fokusu ima zahteve za ličnom i industrijskom higijenom koji su propisani u relevantnim standardima. Polaznicima se stavlja na znanje da su higijenska pravila efektivna i uspešna jedino ako osoblje koje rukuje hranom razvije svest o odgovarajućoj higijeni. Međutim, poštovanje zahteva za ličnom i industrijskom higijenom je takođe preduslov za uvođenje i održavanje efektivnog HACCP plana u kompanijama. Koristeći primere iz prakse, kurs ilustruje kako se ova usaglašenost može dostići i koji su to faktori kritični za prihvatanje a potom i za uspeh sveobuhvatnog sistema menadžmenta higijenom.

Ciljne grupe

Profesionalci u visokom i srednjem menadžmentu koji rade sa namirnicama i u gastronomskim ustanovama, koji su odgovorni za sprovođenje higijenskih propisa; stručnjaci za higijenu u proizvodnji i upravljanju kvalitetom; kao i treneri i interni / eksterni auditori u sektoru higijene.

 • Industrijska i lična higijena: praktična primena
 • Strukturni zahtevi
 • Čišćenje i dezinfekcija
 • Deratizacija i dezinsekcija
 • HACCP prema Codex Alimentarius-u – metode i alati
 • Analiza i ocena rizika

Trajanje: 3 dana

Menadžment higijenom, menadžment sistemi, zakoni, standardi: LMS

Principi sistema bezbednosti hrane su sastavljeni na osnovu odredbi aktuelnih zakona i standarda, kao što IFS, BRC i ISO 22000.

 • IFS, BRC, ISO 22000
 • Merenje, analize, poboljšavanja — integracija u okviru postojećeg sistema menadžmenta

Ciljne grupe

Profesionalci u visokom i srednjem menadžmentu koji rade sa namirnicama i u gastronomskim ustanovama, koji su odgovorni za sprovođenje higijenskih propisa; stručnjaci za higijenu u proizvodnji i upravljanju kvalitetom; kao i treneri  i interni / eksterni auditori u sektoru higijene.

Napomena:
Projekat mora biti urađen između blokova kursa. Treba da obuhvati najznačajnije delove plana za bezbednost hrane i to je preduslov za uspešan završetak kursa i ispita.

Trajanje: 3 dana

Integrisani sistemi menadžmenta: IMS-R

Ovaj kurs je osnova čitavog trening programa, kako bi pojedinci/predstavnici kompanija postali menadžeri sistema u oblasti menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite na radu. Cilj je da polaznici razumeju gledište da je kompanija iz koje dolaze u stvari jedan sistem, da prepoznaju funkcije i potencijale menadžment sistema, da integrišu menadžment sisteme i da ih dalje razvijaju i unapređuju. Metode procesnog i projektnog menadžmenta, zajedno sa zahtevima standarda predstavljaju temelj menadžment sistema. Tehnike komunikacije, prezentacije i dokumentacije su orijentisane na praktične primere, koje se tokom radionica predstavljaju polaznicima.

 • Osnove menadžment sistema
 • Procesni i projektni menadžment
 • Standardi i njihova primena (serija standarda ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 )
 • Komunikacija, prezentacija i dokumentacija
 • Radionice / case study

Ciljne grupe

Stručnjaci koji su odgovorni za implementaciju i odrzavanje kvaliteta, životne sredine i sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Trajanje: 4 dana

Integrisani menadžment sistemi – metode i alatke: IMS-MT

Tokom kursa, polaznici će saznati sve o primenama metoda i alatki za izgradnju, integraciju i optimizaciju menadžment sistema. Naglasak je na učenju o metodološkoj kompetentnosti kod primene rešenja primenljivih u praksi, koja će se dodatno pojasniti kroz praktične primere. Kao dodatak, razmatraće se različiti vidovi programa unapređenja, kao što su FMEA, Six Sigma, krug kvaliteta itd.

 • Tehnike i metode u okviru dizajna sistema, programi, projekti i aktivnosti za unapređenje kvaliteta
 • Tehnike za analizu, pripremu i način prezentacije informacija
 • Kreativne tehnike, tehnike za rešavanje problema
 • Procenjivanje, donošenje odluka, praćenje
 • Sedam alatki kvaliteta
 • Audit
 • Radionice / case study

Trajanje: 3 dana 

Integrisani menadžment sistemi – strategija i organizacioni razvoj: IMS-S

Tokom ovog kursa, polaznici dobijaju know-how koji se odnosi na strategiju i procese promena u kompanijama, te naglašava interakcije i korelacije u sistemima. Fokus je na razumevanju sistema, menadžmentu promenama u kontekstu organizacionog razvoja, te kako se postaviti prema otporu i rezultirajućim konfliktima u kompanijama. Ekonomski akspekti menadžmenta kvalitetom, kao što su troškovi kvaliteta, skriveni troškovi, značaj brenda su jedne od važnih tema ovoga kursa.

 • Organizacioni razvoj, modeli menadžmenta
 • Korporativna kultura i podizanje svesti
 • Motivacija
 • Alatke za razvoj strategije kompanija
 • Menadžment promenama, liderstvo
 • Poslovna izvrsnost
 • Troškovi koji se odnose na kvalitet

Ciljne grupe

Viši menadžeri, seniori i juniori koji integrišu kvalitet, zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost sistema i dalji razvoj organizacije.

Trajanje: 3 dana

Saznajte više

Gore na vrh