Menadžer i auditor sistema bezbednosti informacija

Prijava za kurseve

sigurnost informacija

Menadžer sistema bezbednosti informacija

Međunarodni standard ISO/IEC 27001, kao i vodič za implementaciju ISO/IEC 27002 je osnova kursa za Menadžere sistema bezbednosti informacija. Kurs je namenjen onima koji žele da implementiraju standard ISO/IEC 27001 u svoje organizacije i da ga nakon toga održavaju i unapređuju. Nakon kursa bićete u prilici da uspostavite, implementirate i kontinuirano poboljšavate sistem menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS) i time ćete biti spona između najvišeg rukovodstva i operativnih pozicija u vašoj organizaciji. Uz pomoć ovog kursa, stići ćete do vašeg cilja. To je, pre svega, učenje o ključnim elementima standarda ISO/IEC 27001, kao i jasnoj interpretaciji i implementaciji zahteva standarda, kroz prezentaciju praktičnih primera.

Modul 1 – ISMS standardi ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002

Pravilna implementacija i optimizacija bezbednosti informacija

Pregled

Ovaj modul u nizu kurseva za Menadžere sistema bezbednosti informacija daje osnov savremenog ISM sistema: međunarodni standard za bezbednost informacija ISO/IEC 27001, kao i odgovarajući vodič za primenu standarda ISO/IEC 27002 sa svim važnim oblastima, kao što su politika bezbednosti, upravljanje rizikom, planiranje kontinuiranog poslovanja i interni auditi. Tokom dva dana trajanja modula, ne bavimo se samo najvažnijim osnovama bezbednosti informacija, već su tu uključeni i generički aspekti, kao što su organizacija, tehnologija i procesni menadžment. Praktične studije slučaja će pomoći učesnicima da pokažu kako da samostalno sprovode ono što su naučili. Osim toga, standard će biti upoređen sa drugim pristupima na temu bezbednosti informacija, a biće reči i o mogućem daljem razvoju samog standarda, kao i serije standarda ISO/IEC 27000.

Cilj modula

Po završetku ovog modula, učesnici će poznavati procese i zahteve koji su u vezi sa implementacijom zahteva standarda ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 unutar organizacija i biće u mogućnosti da ih praktično primene. Polaznici će dobiti osnovu, koja će im omogućiti stalno unapređenje sistema ISM.

Modul 2 – Psihološke osnove za IS Menadžere

Od motivisanja ljudi do sposobnosti za upravljanje konfliktima

Pregled

Ponekad je uspostavljanje novih sistema suočavanje sa suprotstavljenim stavovima. Ovaj jednodnevni modul će vas uvesti u osnove, koje će vam omogućiti da uspešno sprovedete tehničko znanje stečeno u okviru organizacije. Ovo uključuje delikatne sposobnosti kao što su veštine moderacije, sposobnost rada u timu, sposobnost upravljanja konfliktima, interdisciplinarnu saradnju ili poznavanje srodnih modela, grupnih dinamičnih procesa i motivacionih tehnika. Način viđenja sebe kao menadžera je, takođe, jedan od odlučujućih faktora uspeha.

Cilj modula

Učesnicima će biti omogućeno da uspešno prođu kroz korporativne ciljeve sa, što je moguće, manje gubitaka na relacionom nivou. Takođe, učesnici će naučiti kako da se uspostave, upravljaju i motivišu projektni timovi.

Modul 3 – Pravne osnove za IS Menadžere

Identifikovanje i kompetentno implementiranje zahteva u vezi sa poštovanjem propisa

Pregled

Jedan važan element u oblasti informacione bezbednosti se formira prema zakonima koji regulišu zaštitu podataka. U ovom jednodnevnom modulu biće prikazana četiri prioriteta:

  • Zaštita i bezbednost podataka

Ovaj blok daje informacije o podacima koji bi trebalo da se zaštite, zatim načine korišćenja podataka, tajnost podataka, prava zainteresovanih strana, kazne i štete.

  • Zakon o konkurenciji

Ovaj deo prenosi osnovne podatke o oglašavanju putem elektronske pošte, internet vezama, bezbednosti  zaštitnog znaka i o zabrani za reklamiranje.

  • E-commerce

Ovo poglavlje se bavi e-Commerce direktivama, „remote“ prodajom i elektronskom potpisu.

  • Autorska prava, ime domena

Poslednji deo je posvećen bezbednosti zaštitnog znaka (trademark) i zaštiti imena i identifikacione oznake.

Cilj modula

Učesnici upoznaju zakone relevantne za bezbednost informacija i mogu samostalno da primene najvažnija pravila. Stiču osnovne veštine, koje im omogućavaju da budu kompetentne osobe za kontakt sa pravnim konsultantima.

Kurs za menadžere (Modul 1, Modul 2 i Modul 3) – Trajanje: 4 dana

Sadržaj ispita odnosi se na tri modula ovog kursa:

  • ISMS Standardi ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002
  • Psihološke osnove za IS Menadžere
  • Pravne osnove za IS Menadžere

Sprovođenje ispita: pismeni ispit (multiple choice questions).

Ispit – Trajanje: 60 minuta

Sertifikat

Nakon uspešno položenog ispita polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat Menadžera sistema bezbednosti informacija.

Napomena:
Tokom kursa i na ispitu, ukoliko je potrebno, obezbeđeno je konsekutivno prevođenje na srpski jezik kao i prateća literatura na srpskom jeziku.

sigurnost informacija auditor

Auditor bezbednosti informacija prema standardu ISO/IEC 27001

 

Serija kurseva za IS auditora je idealan dodatak za obučene IS menadžere, jer kao auditor, možete da vršite sve interne audite samostalno i da optimalno pripremite kompaniju za eksterne audite, korišćenjem metoda prikazanih u toku kursa. Pored toga, možete postati eksterni auditor, ako imate adekvatno radno iskustvo.

Kao IS auditor, vi ste “krajnja instanca” za IS menadžment sistem u kompaniji. Vi ćete proveriti bezbednost informacija radi usklađivanja sa standardom i ocenićete mogućnosti za poboljšanje kompanije. Interni audit je moćna alatka za održivo povećanje profitabilnosti i efikasnosti IS menadžment sistema.

Obuka za IS auditora se sastoji od dva modula:

  • Psihološke osnove IS auditora
  • Tehnike audita

Da bi ste mogli da pohađate kurs, potreban je važeći sertifikat za IS Menadžera. Na taj način je zagarantovan visok nivo kvalifikacije auditora.

Kurs za auditore – Trajanje: 3 dana

Sprovođenje ispita: pismeni ispit (multiple choice questions).

Ispit – Trajanje: 60 minuta

Sertifikat

Nakon uspešno položenog ispita polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat Auditora sistema bezbednosti informacija prema standardu ISO/ IEC 27001.

Saznajte više

 

Gore na vrh