Menadžer sistema bezbednosti i zaštite na radu

Prijava za kurseve

Bezbednost i zdravlje na radu

Brošura na engleskom jeziku

 Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu: SMS

Razvoj i održavanje sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zahteva detaljno poznavanje BS OHSAS 18001 serije standarda, SCC/SCP i ostalih regulativa povezanih sa ovom temom. Kao dodatak, pored pružanja sveobuhvatnog osnovnog znanja o relevantnim propisima i njihovim mogućim tumačenjima, ovaj kurs takođe informiše o i pravnim okvirima i sprovođenju internih audita.

Preduslov

Uspešno položen QA kurs: Integrisani sistemi menadžmenta – Zahtevi.

Ciljne grupe

Stručnjaci koji su odgovorni za implementaciju i održavanje OHSAS menadžment sistema. Posebno pogodan za OHSAS specijaliste, stručnjake  medicine rada i zaposlene u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sadržaj

 • Propisi koji se odnose na OH&S menadžment i različita tumačenja, kao što su BS OHSAS 18001, SCC/SCP, BS 8800, ILO-OSH 2000, AUVA-SGM, SQAS
 • Elementi tipični za OH&S sistem menadžmenta, kao što su politika, organizacija, zakonska usaglašenost, nezgode i planiranje u vanrednim situacijama, obuka i izgradnja svesti, izveštavanje i informacioni sistem, interni i eksterni auditi, preispitivanje od strane rukovodstva
 • Zakonska regulativa iz oblasti bezbednosti na radu
 • Sprovođenje internih OH&S audita i kontrole
 • Grupni rad

Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu tehnike primene: SM-AT

Ovaj kurs ukazuje na posledice nesreća u preduzeću i pruža osnovna znanja o potencijalnim opasnostima i metodama za identifikaciju i evaluaciju istih. Mogućnosti da se izbegne nesreća, unapređenje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i poboljšanja svesti zaposlenih, su neke od tema ovog kursa. Osim toga, u obzir se uzimaju i osnovni zakonski zahtevi i propisi, kada je u pitanju zaštita zdravlja i bezbednosti na radu.

Ciljne grupe

Izvršni rukovodioci i junior menadžeri koji implementiraju i održavaju sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Sadržaj

 • Osnovna znanja o OH&S i nacionalnim i/ili regionalnim smernicama
 • Uzroci nesreće i značenje OH&S politike
 • Metodi za unapređenje OH&S-a
 • Procena opasnosti
 • Oprema za rad i radne procedure
 • Lična zaštitna sredstva
 • Rizici i mere zaštite (na primer buka, električna oprema, izlaganje zračenju, visoke i niske pozicije radnih mesta itd.)
 • Postupanje sa opasnim materijama i otpadom
 • Ergonomija

Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – medicina: SM-OM

Ovaj kurs pruža osnovne principe preventivne medicine rada u organizacijama. Sadržaj se oslanja na osnovne zakonske regulative i daje pregled međusobnih odnosa medicine i OH&S menadžmenta.

Ciljne grupe

Izvršni rukovodioci i junior menadžeri koji održavaju i dalje razvijaju OH&S sistem upravljanja.

Sadržaj

 • Zadaci i ciljevi medicine rada
 • Pravne osnove
 • Prevencija
 • Opisi rada lekara specijaliste medicine rada
 • Koncepti stresa i napetosti
 • Pojam nesreće na radu / radne bolesti
 • Međuspoj – uloga medicine rada u operativnim slučajevima
 • Procena, ocena, OH&S odbor, auditi

SMS + SM-AT + SM-OM: Trajanje 7 dana

Saznajte više

Ceo kurs i ispit – Trajanje: 10 (preduslovni moduli IMS-R, IMS-MT, IMS-S) + 7 + 2 dana


 

Gore na vrh