Menadžer sistema kvaliteta

Prijava za kurseve

Kvalitet

Brošura na engleskom jeziku

Integrisani sistemi menadžmenta: IMS-R

Ovaj kurs je osnova čitavog trening programa, kako bi pojedinci/predstavnici kompanija postali menadžeri sistema u oblasti menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite na radu. Cilj je da polaznici razumeju gledište da je kompanija iz koje dolaze u stvari jedan sistem, da prepoznaju funkcije i potencijale menadžment sistema, da integrišu menadžment sisteme i da ih dalje razvijaju i unapređuju. Metode procesnog i projektnog menadžmenta, zajedno sa zahtevima standarda predstavljaju temelj menadžment sistema. Tehnike komunikacije, prezentacije i dokumentacije su orijentisane na praktične primere, koje se tokom radionica predstavljaju polaznicima.

 • Osnove menadžment sistema
 • Procesni i projektni menadžment
 • Standardi i njihova primena (serija standarda ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 )
 • Komunikacija, prezentacija i dokumentacija
 • Radionice / case study

Ciljne grupe

Stručnjaci koji su odgovorni za implementaciju i odrzavanje kvaliteta, životne sredine i sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu.

IMS-R – Trajanje: 4 dana

Sistem menadžmenta kvalitetom: QMS

Da bi se kompanije i njeni procesi unapredili uz pomoć sistema menadžmenta kvalitetom, neophodno je znanje o standardima serije ISO 9000. Tokom ovoga kursa, polaznici dobijaju know-how za razumevanje serije standarda ISO 9000, njihove pravilne interpretacije i njihove primene u menadžmentu kvalitetom. Pomoću radionica, različiti načini implementacije će biti obuhvaćeni. Drugi deo kursa obrađuje teme garancije, jemstva, pouzdanosti proizvoda, kao i menadžmenta ugovornih obaveza, bilo da je reč o lancu snabdevanja ili outsourcing-u.

 • Ciljevi, struktura i sadržaj standarda kvaliteta serije standarda ISO 9000
 • Principi menadžmenta kvalitetom
 • Procesni model sistema menadžmenta kvalitetom
 • Analiza i interpretacija standarda
 • Unapređenje i optimizacija sistema i procesa
 • Zakonski okviri
 • Menadžment ugovornim obavezama
 • Radionice / case study

Ciljne grupe

Osobe koje su odgovorne za tumačenje i / ili održavanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Sadržaj

 • Serija standarda ISO 9000
 • Zahtevi ISO 9001
 • Kvalitet u vezi troškova
 • Ekspertiza

Integrisani menadžment sistemi – metode i alatke: IMS-MT

Tokom kursa, polaznici će saznati sve o primenama metoda i alatki za izgradnju, integraciju i optimizaciju menadžment sistema. Naglasak je na učenju o metodološkoj kompetentnosti kod primene rešenja primenljivih u praksi, koja će se dodatno pojasniti kroz praktične primere. Kao dodatak, razmatraće se različiti vidovi programa unapređenja, kao što su FMEA, Six Sigma, krug kvaliteta itd.

 • Tehnike i metode u okviru dizajna sistema, programi, projekti i aktivnosti za unapređenje kvaliteta
 • Tehnike za analizu, pripremu i način prezentacije informacija
 • Kreativne tehnike, tehnike za rešavanje problema
 • Procenjivanje, donošenje odluka, praćenje
 • Sedam alatki kvaliteta
 • Audit
 • Radionice / case study

QMS + IMS-MT – Trajanje: 6 dana 

Integrisani menadžment sistemi – strategija i organizacioni razvoj: IMS-S

Tokom ovog kursa, polaznici dobijaju know-how koji se odnosi na strategiju i procese promena u kompanijama, te naglašava interakcije i korelacije u sistemima. Fokus je na razumevanju sistema, menadžmentu promenama u kontekstu organizacionog razvoja, te kako se postaviti prema otporu i rezultirajućim konfliktima u kompanijama. Ekonomski akspekti menadžmenta kvalitetom, kao što su troškovi kvaliteta, skriveni troškovi, značaj brenda su jedne od važnih tema ovoga kursa.

 • Organizacioni razvoj, modeli menadžmenta
 • Korporativna kultura i podizanje svesti
 • Motivacija
 • Alatke za razvoj strategije kompanija
 • Menadžment promenama, liderstvo
 • Poslovna izvrsnost
 • Troškovi koji se odnose na kvalitet

Ciljne grupe

Viši menadžeri, seniori i juniori koji integrišu kvalitet, zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost sistema i dalji razvoj organizacije.

Statističke metode za donošenje odluka: QM-D

Kurs se bazira na tehnikama i metodama testiranja i merenja. Baziran na planiranju kvaliteta, kurs govori o načinu merenja proizvoda, procesa i sistema duž lanca snabdevanja, a takođe i o merenju zadovoljstva korisnika i lojalnosti. Znanje iz oblasti statistike, tehnike merenja i relevantna metodološka kompetentnost čine okvire ovoga kursa. Radionice će doprineti boljem razumevanju primera iz prakse.

 • Testiranje i merenje
 • Planiranje kvaliteta, planiranje testiranja
 • Modeli verovatnoće i distribucije
 • Statističke procedure
 • Kontrola neusaglašenosti
 • Merenje kvaliteta proizvoda i procesa
 • Merenje zadovoljstva korisnika i lojalnosti
 • Merenje kvaliteta u lancu snabdevanja

Ciljne grupe

Seniori i juniori, menadžeri koji očekuju dalji razvoj sistema menadžmenta kvalitetom u organizacijama.

IMS-S+ QM-D – Trajanje: 7 dana

Saznajte više

Ceo kurs i ispit – Trajanje: 17 + 2 dana

Gore na vrh