Menadžer sistema zaštite životne sredine

Prijava za kurseve

zivotna sredina

Brošura na engleskom jeziku

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine: EMS

Polaznici će učiti o zahtevima standarda ISO 14001, kako bi izgradili sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Takođe, saznaće se o procedurama i organizacionim tehnikama koje su neophodne da bi se ostvarili ciljevi zaštite životne sredine. Polaznici ovog kursa će biti u mogućnosti da koriste alatke koje su neophodne da bi se implementirao sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

 • Interpretacija standarda ISO 14001
 • Procena aspekata životne sredine i njihov uticaj
 • Pravna odgovornost
 • Upravljanje pravnim odgovornostima kada je u pitanju životna sredina
 • Preventivno planiranje opasnosti i vandrednog stanja
 • Sprovođenje internog audita
 • Interna i eksterna komunikacija sa aspekta zaštite životne sredine
 • Radionice / case study

Ciljne grupe

Stručnjaci koji su odgovorni za implementaciju i održavanje sistema upravljanja životnom sredinom.

Ekologija: EM-E

Polaznici će saznati o interakcijama životne sredine i odnosima između različitih eko sistema. Time će biti u mogućnosti da implementiraju mere kada je u pitanju zaštita životne sredine i ostvare komunikaciju sa javnošću.

 • Terminologija zaštite životne sredine i ekologije
 • Faktori zaštite životne sredine (živi i neživi)
 • Uvod u različite ekološke sisteme
 • Poređenje ekoloških sistema sa menadžment sistemima
 • Efekti industrijske aktivnosti na životnu sredinu
 • Ekološki mehanizmi, npr. efekat staklene bašte, letnji smog, trošenje ozonskog omotača, eutrofikacija
 • Trošenje prirodnih resursa

Ciljne grupe

Pojedinci odgovorni za zaštitu životne sredine, koji žele da postanu Menadžeri sistema zaštite životne sredine; drugi stručnjaci koji su angažovani u komunikaciji u vezi sa internom i eksternom zaštitom životne sredine.

Tehnologija zaštite životne sredine: EM-T

Ovaj kurs pruža polaznicima saznanje o ekologiji i tehnologiji, te im time daje mogućnost da bolje prepoznaju i procene oblasti za unapređenje u kompanijama, kada je reč o zaštiti životne sredine.

 • Proceduralni principi
 • Energija i objekti za spaljivanje
 • Analize bezbednosti i opasnosti
 • Bilans materije i energije
 • Čistija proizvodnja
 • Merenje i praćenje emisija

Ciljne grupe

Pojedinci odgovorni za zaštitu životne sredine, koji žele da postanu Menadžeri sistema zaštite životne sredine; drugi profesionalci zainteresovani za sticanje pregleda o tehnologiji životne sredine.

Ekonomija zaštite životne sredine: EM-EC

Ekonomija zaštite životne sredine, kao deo ekonomskih nauka, govori o menadžmentu oskudnim prirodnim resursima. Način kako da se inkorporiraju ekološke teme u ekonomični proces donošenja odluka, je jedna od tema kursa. Tokom kursa će biti reči o različitim metodama i alatkama ekonomije zaštite životne sredine. Naglasak je na ekonomiji zaštite životne sredine u smislu poslovanja, kao što je na primer održivi ekonomski razvoj i troškovi koji se odnose na životnu sredinu.

 • Ključni indikatori zaštite životne sredine
 • Informacioni sistemi orjentisani na zaštitu životne sredine
 • Izveštavanje o zaštiti životne sredine
 • Ekološki menadžment rizikom
 • Troškovi zaštite životne sredine
 • Ekološke kontrole

Ciljne grupe

Pojedinci odgovorni za zaštitu životne sredine, koji žele da postanu Menadžeri sistema zaštite životne sredine; drugi profesionalci zainteresovani za pitanja ekonomije životne sredine.

Zakon o zaštiti životne sredine: EM-L

Tokom kursa, unaprediće se znanje polaznika o primeni relevantnih zakona, standarda, regulativa i pravila prakse. Pored toga, biće objašnjene i informacije o načinu komunikacije sa organima uprave.

 • Uvod u nacionalnu legislativu
 • Nacionalna i međunarodna legislativa o zaštiti životne sredine
 • Organi uprave i procedure
 • Predstavnik za zaštitu životne sredine: pitanja odgovornosti

Ciljne grupe

Pojedinci odgovorni za zaštitu životne sredine, koji žele da postanu Menadžeri sistema zaštite životne sredine; drugi profesionalci zainteresovani za sticanje sistematskog pregleda relevantnih međunarodnih i nacionalnih ekoloških zakona i propisa.

EMS + EM-E + EM-T + EM-EC + EM-L  – Trajanje: 7 dana

Saznajte više

Ceo kurs i ispit – Trajanje: 10 (preduslovni moduli IMS-R, IMS-MT, IMS-S) + 7 + 2 dana

Gore na vrh