Vodeći auditor

Prijava za kurseve

auditori

Saznajte više

Vodeći auditor (proveravač) sistema menadžmenta kvalitetom / zaštite životne sredine / zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Ovaj kurs pruža polaznicima znanje o najvažnijim zahtevima, pravilima i standardima, metodama za pripremu, sprovđenje i analizu audita i komunikacionim tehnikama za vođnje diskusije i objektivnog prikazivanja neusaglašenosti i mogućnosti za poboljšavanje. Polaznici kurse uče o tome kako se sprovodi bilo koja vrsta audita menadžment sistema pružajući usaglašenost sa relevantnim standardima kako se to zahteva prema ISO 19011. Posebno se uči i dodatnim znanjima i veštinama koje su potrebne vođi audit tima kao i o sprovođenju audita preko treće strane.

Preduslov

Važeci qualityaustria sertifikat: menadžer sistema kvaliteta /zaštite životne sredine /zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Ciljna grupa

Menadžeri sistema koji imaju za cilj da poboljšaju sisteme menadžmenta kroz audite, nezavisno od strukture i veličine organizacije.

Sadržaj

  • ISO 19011
  • Sprovođenje internih i eskternih audita
  • Vrste audita
  • Priprema za audit, audit pitanja, upitnici, preliminarne provere, audit na licu mesta
  • Sprovođenje audita
  • Izrada izveštaja sa audita
  • Ispravno formulisanje neusaglašenosti i mogućnosti za poboljšavanje
  • Metode za sprovođenje audita
  • Teorije komunikacije i tehnike postavljanja pitanja
  • Radionice

Ispit

Pismeni deo ispita sastoji se iz dva dela. Prvi deo čini test (multiple choice questions) u trajanju od 30 minuta. Drugi deo pismenog ispita sastoji se u rešavanju studije slučaja, u trajanju od 60 minuta, koju svaki polaznik rešava samostalno. Na kraju ispitia, svaki polaznik odgovara usmeno na pitanja u vezi sa temom kursa i tehnikama komunikacije u trajanju od 15 minuta.

Ceo kurs i ispit – Trajanje: 4 + 1 dan

Sertifikat 

Nakon uspešno položenog ispita i priloženog dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat će dobiti qualityaustria sertifikat vodećeg auditora kvaliteta / zaštite životne sredine / bezbednosti i zaštite na radu / bezbednosti hrane. Imaocima sva tri sertifikata za vodeće auditore biće izdat sertifikat za auditora integrisanih menadžment sistema na zahtev, bez nadoknade. Sertifikat važi tri godine.

Produžavanje sertifikata

EOQ sertifikat

Sertifikat Evropske organizacije za kvalitet (EOQ) se izdaje za vremenski period od tri do pet godina, zavisno od programa sertifikacije. Imaoci qualityaustria sertifikata mogu aplicirati za dobijanje EOQ sertifikata uz prijavu koja se dodatno naplaćuje.

Prijava za EOQ sertifikat

Gore na vrh