Izjava o nepristrasnosti

1.1.2 Izjava o nepristrasnosti

Menadžment Quality Austria Center d.o.o. je prepoznao značaj nepristrasnosti i mogućeg sukoba interesa do kojih može doći prilikom sprovođenja postupka sertifikacije i zbog toga je sproveo mere za sprečavanje ovih pojava.

ODLUKE

U cilju očuvanja nepristrasnosti sve odluke se donose na osnovu objektivnih dokaza do kojih su predstavnici Quality Austria Center d.o.o. došli tokom postupka provere i na te odluke ne mogu uticati drugi interesi ili druge strane.

SARADNICI

U cilju sprečavanja sukoba interesa u postupku sertifikacije se angažuje osoblje koje ni na koji način ne može da ugrozi nepristrasnost povezano sa organizacijom koja se proverava i da nije izloženo bilo kojoj vrsti pritiska koji bi mogao imati uticaj na nepristrasnost.

ZAPOSLENI

Niko od zaposlenih u sertifikacionom telu Quality Austria Center d.o.o. se ne bavi pružanjem konsultantskih usluga za implementaciju sistema menadžmenta.

KOMISIJA

U cilju obezbeđenja nepristrasnosti sertifikaciono telo Quality Austria Center d.o.o. je imenovalo komisiju za obezbeđenje nepristrasnosti koju čine predstavnici zainteresovanih strana. Quality Austria Center d.o.o. informiše komisiju o svim pretnjama po nepristrasnost i savete komisije smatra obavezujućim.

SAZNAJTE VIŠE

Gore na vrh