GLOBALG.A.P.

Zahtev za izradu ponude

GlobalG.A.P.

Baza dokumenata na engleskom jeziku

Šta je GLOBALG.A.P.?

 • GLOBALG.A.P. je privatno telo koje je postavilo svoje standarde dobre poljoprivredne prakse, a u cilju sertifikacije poljoprivrednih proizvoda u čitavom svetu.
 • Osnovano je 1997. godine od strane Euro Retailer Produce Working Group (EUREP) kao inicijativa evropskih lanaca supermarketa. Zahvaljujući uspešnom širenju sertifikacione šeme, 2007. godine, menja ime u GLOBALG.A.P.
 • Danas predstavlja asocijaciju trgovaca na veliko i malo, proizvođača i svih drugih učesnika u poslu proizvodnje, distribucije i maloprodaje poljoprivrednih proizvoda.
 • U svim telima GLOBALG.A.P.-a koja donose odluke zastupljeni su ravnopravno  proizvođači i trgovci.

Principi

 • Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija.
 • Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednim proizvodima.
 • Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti.
 • Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju.
 • Međusobna komunikacija i razmena mišljenja izmeðu proizvoðača, trgovaca i korisnika proizvoda.
 • Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj.
 • Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu.
 • Briga za dobrobit životinja na farmi.

Sertifikacija

 • Sertifikaciju sprovode sertifikaciona tela osposobljena i ovlašćena (akreditovana) za sertifikaciju proizvoda od strane nacionalnih organizacija za akreditaciju i sekretarijata GLOBALG.A.P.-a.
 • Vrši se sertifikacija proizvoda na način da se proverava ceo proces proizvodnje od početka do kraja uključujući kontrolu svih ulaza i svih aktivnosti tokom proizvodnje, skladištenja i transporta.
 • Gazdinstva koja proizvode više proizvoda redovno se proveravaju jednom godišnje.
 • Sertifikat nije vidljiv krajnjim korisnicima proizvoda već služi za komunikaciju između proizvođača i trgovaca.
 • Sertifikacija podrazumeva godišnju inspekciju proizvođača i dodatne nenajavljene posete tokom godine.
 • Sertifikacija se odnosi na registrovane površine i proizvode individualnog proizvođača (grupe proizvođača, zadruge) a sertifikat važi godinu dana.

Registracija

Prilikom registracije svaki proizvođač dobija jedinstveni GLOBALG.A.P. broj (broj klijenta).

Opšte informacije koje proizvođač dostavlja su sledeće:

 • naziv organizacije,
 • ime i prezime kontakt osobe,
 • puna adresa,
 • druge identifikacije koje su karakteristične za zemlju u kojoj se proizvodi i
 • kontakt telefon kao i e-mail adresa telefon.

Informacije koje se dostavljaju sertifikacionom telu su:

 • naziv proizvoda,
 • površina pod proizvodom u godini sertifikacije/količina proizvoda (stočarstvo i akvakultura),
 • pokriveni i nepokriveni usevi (ako je reč o usevima),
 • prva žetva i sledeće žetve (ako je reč o usevima),
 • opcije,
 • naziv sheme i
 • jedinstveni GLOBALG.A.P. broj i/ili prethodni broj itd.

Kada se registracija odobri, proizvođač potpisuje ugovor sa sertifikacionim telom kao i saglasnost da će platiti troškove GLOBALG.A.P. registracije.

Opcije sertifikacije

Postoje četiri opcije za sertifikaciju:

 • Opcija 1 – sertifikacija individualnog proizvođača ili preduzeća
 • Opcija 2 – sertifikacija grupe proizvođača
 • Opcija 3 – uporedna sertifikacija individualnih proizvođača (benchmarking)
 • Opcija 4 – uporedna sertifikacija grupe proizvođača (benchmarking)

Saznajte više

Gore na vrh