Zahtev za izradu ponude

HACCP

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

Koncept HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je sistematski način postupanja koji služi da se mikrobiološke, hemijske i fizičke opasnosti prepoznaju već u proizvodnji namirnica i da se odgovarajućim merama smanji rizik od njihove pojave. Koreni koncepta HACCP potiču još od 1959. godine u projektu koji je sprovela NASA zajedno sa Pillsbury Company u SAD. Tadašnji cilj je bio da se proizvedu namirnice pogodne za korišćenje u svemiru (program „zero defects“), kod kojih su se sa skoro stoprocentnom sigurnošću mogli isključiti biološki, hemijski i fizički rizici.

Nakon što ga je objavila Svetska zdravstvena organizacija FAO/WHO i nakon što ga je preuzeo evropski poljoprivredni sektor i njegovo zakonodavstvo, HACCP je postao temelj svih sistema bezbednosti hrane. Za to je merodavan dokument „Osnovni tekst o higijeni hrane“ pod naslovom „Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke – Sistem i smernice za njihovu primenu”, Aneks CAC/RCP 1-1969, revizija 4-2003 (Hazard Analysis and Critical Control Point – System and guidelines for its application, Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev. Hygiene 4 – 2003).

Korist od sertifikacije HACCP sistema sa jedne strane sastoji se u optimizaciji implementiranog HACCP sistema, a sa druge strane u potvrdi ispunjenosti propisanih obaveza i efikasnog praćenja rizika od pojave opasnosti po bezbednost namirnica. Najvažnija korist je porast poverenja u bezbednost hrane kod kupaca na veliko i kod krajnjih potrošača. Koncept HACCP se može jednostavno integrisati u organizaciju uz već postojeći sistem menadžmenta kvalitetom.

Ciljevi

 • Prepoznavanje i procena zdravstvenih rizika i ovladavanje tim rizicima,
 • Veća bezbednost hrane i manji rizici od odgovornosti kod proizvoda,
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda i
 • Jačanje zaštite i poverenja potrošača.

Ciljna grupa

 • Sve organizacije u oblasti hrane

Kriterijumi

HACCP koncept  počiva na 7 principa:

 • Sprovođenje analize opasnosti
 • Definisanje kritičnih kontrolnih tačaka u procesu (CCP)
 • Utvrđivanje kritičnih graničnih vrednosti za svaki CCP
 • Utvrđivanje postupka praćenja (monitoring)
 • Utvrđivanje korektivnih mera
 • Utvrđivanje postupka verifikacije
 • Uvođenje dokumentacije i označavanja

Pre primene  HACCP načela mora se, kao logičan sled, ispuniti pet zadataka:

1. Sastavljanje HACCP tima,
2. Opisivanje proizvoda,
3. Definisanje svrhe primene,
4. Prikazivanje proizvodnih procesa i
5. Verifikacija procesa i uslova na licu mesta.

Nakon obavljanja ovih predviđenih zadataka sledi analiza opasnosti i ocena rizika. Ona obuhvata evidentiranje svih opasnosti eventualno povezanih sa svakom aktivnošću, utvrđivanje verovatnoće njihove pojave i procenu njihovog značaja za zdravlje potrošača. Delotvornost sprovođenja i funkcionalnost određenog HACCP plana se mora verifikovati i detaljno dokumentovati. Ispravnost plana se mora podvrgnuti redovnoj proveri.

Saznajte više

 

Gore na vrh