Zahtev za izradu ponude

IFS

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

IFS (International Featured Standards) su razvile nemačka i francuska trgovina na malo za audit dobavljača sopstvenih trgovačkih marki. IFS služi za standardizovanu kontrolu bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Standardom treba da bude poboljšana bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, povećana zaštita i poverenje potrošača kao i poboljšana troškovna efikasnost u lancu proizvodnje hrane.

IFS se u međuvremenu više ne odnosi samo na proizvođače sopstvenih marki (private labels), već se poštuje kao sistem garantovanja kvaliteta hrane za sve proizvođače. Izdavači ovog danas veoma široko primenjivanog standarda su sa jedne strane Centralno udruženje nemačke trgovine na malo HDE e.V. i francusko udruženje trgovine na veliko i malo FCD.

Zahtevi trgovine na malo sumirani u IFS se mogu izvesti iz sledećeg osnovnog pitanja: Da li je proizvođač u stanju da isporuči bezbedan proizvod u skladu sa zadatom specifikacijom i zakonodavstvom?

Ciljevi

 • Stvaranje osnove za ocenu za sve proizvođače sopstvenih marki.
 • Zajednički standard sa jedinstvenim sistemom ocene.
 • Jedinstveno formulisanje i sprovođenje audita.
 • Dozvola kvalifikovanih institucija za sertifikaciju i auditora.
 • Stvaranje uporedivosti i transparentnosti u okviru celokupnog trgovinskog lanca.
 • Smanjenje troškova kako kod dobavljača tako i kod trgovaca.
 • Poboljšanje bezbednosti hrane i poboljšanje kvaliteta proizvoda.
 • Poboljšanje zaštite i rast poverenja potrošača.
 • Poboljšanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane.
 • Međusobno priznavanje sprovedenih audita.
 • Visoka transparentnost u okviru celokupnog lanca proizvodnje i prometa hrane.

Ciljna grupa

 • Sva preduzeća koja proizvode “private label” po nalogu trgovinskih lanaca.
 • Sva preduzeća koja moraju da podnesu dokaz da ispunjavaju zahteve trgovinskih preduzeća u pogledu bezbednosti, kvaliteta i poštovanja svih pravilnika za proizvode.

Kriterijumi

IFS se bazira na vodećem dokumentu Global Food Safety Initiative (GFSI). Cilj GFSI je utvrđivanje međunarodnih standarda bezbednosti za preduzeća koja snabdevaju veleprodaje/ maloprodaje trgovačkim markama. GFSI je u tu svrhu napravio spisak ključnih kriterijuma prema kojima se mere standardi bezbednosti hrane.

Saznajte više

 

Gore na vrh