ISO 14001

Zahtev za izradu ponude

ISO 14001

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

Najvažniji cilj menadžmenta životne sredine prema standardu ISO 14001 je podsticanje zaštite životne sredine i zaštita od zagađenja životne sredine u skladu sa socio-ekonomskim zahtevima. Menadžment zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 nudi sveobuhvatnu korist:

 • Utvrđivanje odgovornosti i dokumentovanje procesa stvara jasnu strukturu i čini osnovu efektivnosti i efikasnosti.
 • Minimiziranje rizika kroz procenu rizika procesa relevantnih za životnu sredinu i njihov uticaj.
 • Sprečavanje nesreća upotrebom preventivnih mera.
 • Minimiziranje i sprečavanje štetnih emisija i nesreća.
 • Rano prepoznavanje problema životne sredine.
 • Rast poverenja i prihvatanja od strane zaposlenih, korisnika, državnih institucija i javnosti.
 • Smanjenje troškova kroz otkrivanje potencijala za uštedu resursa i energije.
 • Smanjenje troškova kroz sprečavanje nastanka otpada i emisije štetnih materija.
 • Pravna sigurnost.
 • Menadžment životnom sredinom.
 • Smanjenje rizika od lične odgovornosti rukovodstva i nadležnih zaposlenih.
 • Stvaranje pozitivnog imidža u javnosti.

Ciljevi

Standard ISO 14001, kao i standard ISO 9001, počiva na ideji ovladavanja procesima kroz sisteme menadžmenta. Umesto na eksplicitne propise, on se oslanja na aktivno dejstvo funkcionalnih sistema menadžmenta. Zbog toga se već postojeći sistem menadžmenta, u skladu sa standardom ISO 9001, može primeniti kao osnova sistema menadžmenta životnom sredinom.

Ciljna grupa

Standard ISO 14001 je pogodan posebno za organizacije koje su već stvorile sistem menadžmenta kvalitetom, i dodatno žele da sistematski obuhvate i stalno poboljšavaju oblasti relevantne za životnu sredinu.

Kriterijumi

Standard ISO 14001 propisuje 5 elemenata za sertifikaciju, pri čemu svaki element postavlja dalje konkretne zahteve:

 • Politika zaštite životne sredine.
 • Spoznaja rukovodstva o odgovornosti iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Utvrđivanje opštih ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Preuzimanje obaveze stalnog poboljšanja, sprečavanja zagađenja životne sredine i poštovanja zakona i propisa relevantnih za životnu sredinu.
 • Definisanje vizije preduzeća.

Aktivnosti relevantne za životnu sredinu

Aktivnosti relevantne za životnu sredinu su specifične za branše i organizacije. Tokom implementacije menadžmenta životnom sredinom sistematski se evidentiraju uticaji na životnu sredinu specifični za organizaciju, prikazuju u obliku toka materije i ocenjuju u odnosu na njihove ekološke posledice. Značajne oblasti koje se prvenstveno uzimaju u obzir su:

 • Istraživanje i razvoj
 • Nabavka
 • Rukovanje i skladištenje sirovina
 • Postupak proizvodnje i održavanja
 • Laboratorije
 • Transport
 • Marketing
 • Usluge za korisnike

Razlika u odnosu na EMAS Uredbu

ISO 14001 je sastavni deo EMAS uredbe. Bitna razlika kod EMAS-a se sastoji u obaveznom sastavljanju ekološke izjave koju mora da overi ekspert za zaštitu životne sredine. Osim toga ocena kod EMAS-a počiva na zakonskoj osnovi (EU uredba), a ne na normativnoj osnovi.

Saznajte više

 

Gore na vrh