OHSAS 18001

Zahtev za izradu ponude

OHSAS 18001

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Systems) sadrži kriterijume za ocenu sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu za sve organizacije, nezavisno od branše i veličine sektora.

Uvođenje ovog standarda dovodi do sistematizacije bezbednosnih aktivnosti i poboljšanja procesa. Jača se svest o rizicima iz oblasti bezbednosti na radu, ispunjavaju se zakonski zahtevi u pogledu bezbednosti na radu, vodi se otvorena informaciona politika razvoja bezbednosti na radu i zaštite zdravlja i dolazi do kontinuiranog poboljšanja istih. Proizvodi i procesi se sistematski ispituju, a mere utvrđuju, sprovode, nadgledaju i ocenjuju.

Preduzeće sertifikovano u skladu sa standardom OHSAS 18001 budi veliko poverenje kod klijenata, dobavljača, zaposlenih, državnih institucija i investitora. Sertifikacijom u skladu sa standardom OHSAS 18001 preduzeće istovremeno ispunjava i kriterijume EKAS smernice 6508. Elementi standarda OHSAS 18001 se mogu kombinovati sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 i strukturirati kao sveobuhvatan sistem menadžmenta, tj.standard OHSAS 18001 bi trebalo da bude primenjen kao standard koji korespondira sa standardom ISO 9001.

Ciljevi

 • Stvaranje sistema menadžmenta bezbednosti na radu radi minimiziranja rizika u odnosu na zaposlene i druge zainteresovane strane koje bi u vezi sa organizacijom mogle biti izložene rizicima zaštite na radu,
 • Stalno poboljšanje sistema,
 • Dokaziva usaglašenost sa sopstvenom  politikom bezbednosti,
 • Upoznavanje okruženja sa ovom usaglašenošću,
 • Sertifikacija/registracija sistema od strane eksterne organizacije ili
 • Definisanje sopstvenog nivoa zaštite na radu i potvrda usaglašenosti sa postojećom OHSAS specifikacijom.

Ciljna grupa

 • Industrija, zanatstvo
 • Usluge
 • Društvene ustanove
 • Javne i komunalne oblasti
 • Železnička preduzeća

Kriterijumi

Sistem menadžmenta OHSAS 18001 sadrži zahteve u odnosu na sisteme menadžmenta bezbednosti na radu pomoću kojih organizacije mogu upravljati svojim rizicima zaštite na radu i poboljšati svoje rezultate. OHSAS specifikaciju može primeniti svaka organizacija. Svi zahtevi sadržani u postojećoj OHSAS specifikaciji su predviđeni za primenu na sistem. U kojoj meri će oni biti primenjeni zavisi od faktora kao što su  politika bezbednosti date organizacije, način poslovanja, rizici i kompleksnost proizvodnog procesa. Za sertifikicaju u skladu sa standardom OHSAS 18001 preduzeće mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Stvaranje politike bezbednosti,
 • Sprovođenje analize rizika, planiranje, postavljanje ciljeva i stvaranje programa za smanjenje broja nesreća na radu,
 • Integracija zahteva u procese preduzeća i
 • Interni auditi i periodična ocena sistema od strane najvišeg rukovodstva.

Saznajte više

Gore na vrh